Niskanen, Anssi (toim.). 2005. Menestyvä metsäalan ja tulevaisuuden haasteet. Metsäalan tulevaisuusfoorumi ja Kustannusosakeyhtiö Metsälehti. ISBN 952-5118-71-1. 117 s.

Tiivistelmä

Metsäalalla on hyvät mahdollisuudet jatkaa menestystarinaansa Suomessa. Metsäalan tulevaisuusfoorumin tulosten perusteella tehtäviä, joihin metsäalan toimijoiden tulisi yhdessä tarttua, ovat puun saaminen metsästä markkinoille, kestävän kehityksen edistäminen sekä metsäalan sisäisen uudistumis- ja innovaatiokyvyn parantaminen.

Työssä on arvioitu, että tärkeimpien metsäteollisuustuotteiden ja erityisesti paperin kysyntä kasvaa ainakin vuoteen 2020 asti. Suomessa sijaitsevan metsäteollisuuden kasvua säätelee se, kuinka paljon raakapuuta saadaan markkinoille. Omistussuhteiden vuoksi avainasemassa ovat yksityismetsät. Metsien taloudellisen merkityksen pienetessä on uhkana, että metsänomistajien kiinnostus metsien talouskäyttöön laskee.

Metsäpolitiikan kasvava haaste tulevaisuudessa on parantaa puun saamista metsistä markkinoille. Puun markkinoille tulon parantamiseksi tulee edistää mm. aktiivista metsänomistajien neuvontaa, metsätalouden kannattavuutta parantavia toimia, metsäsuunnittelun kehittämistä reaaliaikaiseksi ja interaktiiviseksi, sekä tieverkoston kunnossapitoa.

K eskeisen haasteen puun saamiseksi metsistä markkinoille tuo metsänhoidon ja puunkorjuun työvoiman nopea eläköityminen. Erityisesti 2010-luvulla työntekijöitä siirtyy pois työelämästä nopeammin kuin työvoimaa saadaan rekrytoiduksi.

Vuonna 2020 Suomessa sijaitsevan metsäteollisuuden tuotanto arvioidaan tässä työssä vain hieman nykyistä suuremmaksi. Tällöin uhkana on, että metsäteollisuuden konekanta vanhenee, koska uuteen kapasiteettiin ei Suomessa investoida merkittävästi. Tämä ei vaikuta välittömästi teollisuuden puustamaksukykyyn, mutta heikentää sitä pitkällä aikavälillä.

Jotta metsätalouden kannattavuus ei heikkenisi, puun alenevaa hintakehitystä on pystyttävä kompensoimaan lisäämällä metsätalouden töiden ja niiden organisoinnin kustannustehokkuutta. Metsätalouden kustannustehokkuutta lisäävät mm. onnistunut yrittäjyyden hyödyntäminen, metsänhoitoteknologioiden kehittäminen ja yksityisen metsäomaisuuden pirstoutumisen hillitseminen.

Kestävä kehitys on tulevaisuudessa yksi keskeisimmistä yhteiskuntien toimintaa ohjaavista tavoitteista. Metsäalan tulevaisuuden mahdollisuus on olla yksi kestävän kehityksen pioneereista. Se voi tuoda merkittävää kilpailuetua puusta valmistetuille tuotteille ja metsien käytön palveluille.

Sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta on tärkeää parantaa metsäalan oikeudenmukaisuuden ja luottamuksen ilmapiiriä. Myönteisen mielikuvan luominen alasta erityisesti nuorten keskuudessa on jo pitkään ollut metsäalan toimijoiden tavoitteissa.  Tämä ei voi tapahtua, jos kansalaiset eivät jatkossa tunne metsäalaa omakseen, vaan kyseenalaistavat sen toimien oikeudenmukaisuuden.

Keskeistä metsäalan tulevaisuuteen varautumisessa on nykyisen osaamisetumatkan säilyttäminen. Toinen yhtä keskeinen seikka on jatkuva uudistuminen ja innovaatiokyky . Tämä vaatii tutkimus-, kehitys- ja koulutusorganisaatioiden parempaa yhteistyötä ja sitoutumista elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon kehittämistavoitteisiin. Osaamisen kehittämisessä on panostettava rohkeammin uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden synnyttämiseen.


Takaisin Metsäalan tulevaisuusfoorumin Tietoa sivulle Päivitetty viimeksi 03.06.2005