Metsäalan tulevaisuusseminaari: Menestyvä metsäala - Metsäalan tulevaisuusfoorumin ensimmäisen vaiheen yhteenveto
16.3.2005 Sibelius-talo, Lahti

Esitelmän lyhennelmä / Julkaistavissa 16.3.2005

METSÄALAN MENESTYSSTRATEGIA SUOMESSA

Johtaja Anssi Niskanen

Joensuun yliopisto, metsäalan tulevaisuusfoorumi

Metsäalan tulevaisuusfoorumin kahden vuoden työn tulosten perusteella voidaan arvioida, että keskeisimmät perinteisiin metsäalan elinkeinoihin vaikuttavat muutostekijät ovat talouden globalisaatio ja väestön ikääntyminen. Tärkeimmät muutoksiin varautumisen keinot metsäpolitiikassa ovat aktiivinen puun saatavuuden edistäminen ja metsätalouden tulonmuodostuksen turvaaminen.

Kestävän kehityksen tavoitteet, sitä tukevat kansainväliset sopimukset sekä kasvava uhka uusiutumattomien luonnonvarojen ehtymisestä voivat merkittävällä tavalla vaikuttaa metsäalan kehittymismahdollisuuksiin tulevaisuudessa. Samalla kun ne saattavat asettaa uhkia perinteisen metsäsektorin taloudelliselle kehitykselle, avaavat ne uusia kehittymisen mahdollisuuksia mm. puun energiatuotannossa, matkailussa, terveysvaikutteisten elintarvikkeiden tuotannossa, sekä kokonaan uusien puusta valmistettujen tuotteiden tuotannossa.

Suomen kilpailukyky globalisoituvassa maailmantaloudessa perustuu erityisesti korkeaan osaamiseen ja innovaatioihin. Näin on myös metsäsektorilla. Nykyisin Suomen metsäklusteri on todennäköisesti maailman kilpailukykyisin osaamiskeskittymä. Jatkossa on panostettava osaamiseen jatkuvaan kehittämiseen ja siihen perustuvan innovaatiotoiminnan edistämiseen. Perinteisesti sektorin innovaatiotoiminta on keskittynyt enemmän prosessi-, kuin tuote- tai palveluinnovaatioiden synnyttämiseen.

Osaaminen ja innovaatiotoiminnan kehittäminen sekä metsien kestävän käytön edistäminen ovat keskeisiä osatekijöitä metsäalan tulevaisuuden menestysstrategiassa. Strategian keskeisiä tavoitteita tulisi olla:

a) säilyttää Suomen teknologinen ja osaamisperustainen kilpailuetu, joka perustuu
•  metsäteollisuustuotteiden korkeaan tuotantoteknologiaan ja tehokkaisiin jalostusprosesseihin
•  korkeaan metsätalouden teknologiaan ja osaamiseen (esim. metsäteknologia, logistiikka, metsävaratiedot, puuntuotanto, metsänhoito, metsäsuunnittelu)
•  hallinnon hyvään kykyyn huolehtia julkisen vallan vastuulla olevasta infrastruktuurista, koulutuksesta ja peruspalveluista
b) parantaa puusta valmistettujen tuotteiden loppukäyttäjien sekä kansalaisten metsiä koskevien tarpeiden tuntemusta
c) kehittää uutta metsien kestävään käyttöön perustuvaa tuotantoa ja palveluja niin yrityksissä kuin metsäalan hallinnossa

Metsäalan uusiutumisen ja innovaatiokyvyn varmistamiseen tarvitaan:
a) nykyistä aktiivisempaa kansainvälistä ja hallinnonrajat ylittävää verkostoitumista
b) vahvaa tieteellistä osaamista ja nykyistä vahvempaa tutkimuksen poikkitieteellisyyttä
c) tutkimus-kehitys-koulutus-ketjun parempaa toimivuutta ja sen nykyistä selkeämpää yhteyttä yrityksiin ja metsäalan hallintoon.


Takaisin edelliselle sivulle Takaisin sivun yläreunaan