Metsäalan tulevaisuusfoorumin etusivu
     
  Foorumin kuvaus lyhyesti
Tietoa tulevaisuudesta ja sen tutkimuksesta
Foorumin ja muiden järjestämiä tapahtumia
Foorumin uusimmat uutiset
Foorumin toteuttajien yhteystiedot


 
Monialainen ennakointihanke metsäalalle

Metsäalan tulevaisuusfoorumi on alan tulevaisuutta luotaava ennakointihanke (2003-2008). Foorumin ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin metsäalan tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja arvioitiin niiden vaikutuksia metsäalan elinkeinoihin. Tehdyt tulevaisuusanalyysit perustuivat erityisesti metsäalan asiantuntijoiden tulevaisuusarviointeihin. Foorumin toisessa vaiheessa arvioitiin metsäalan tulevaisuuden mahdollisuuksia myös metsäalan ulkopuolisista näkökulmista. Näin pyrittiin löytämään uusia ideoita metsäalan tulevan kehityksen tarkasteluun.

Tulevaisuusfoorumia ja sen tuloksia voidaan käyttää apuna suunniteltaessa pitkänajan metsäpoliittisia linjauksia ja metsäalan organisaatioiden toimintaa. Keskeistä tavoitteiden saavuttamiseksi oli tunnistaa kotimaisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia metsäalan elinkeinoihin Suomessa.

Tulevaisuusfoorumin tehtävänä oli:
a) Metsäalaan vaikuttavia kehityskulkuja luotaamalla ja ennakoimalla edistää metsiin perustuvaa hyvinvointia Suomessa.
b) Analysoida miten metsäsektorin aloilla tulisi varautua eri tulevaisuuskuviin toimialaa kehittämällä ja sen sisältöä laajentamalla, kouluttamalla, tutkimalla ja infrastuktuurin muutoksilla.
c) Ehdottaa mahdollisimman varhain, miten metsäalan tulevaisuudentutkimus ja -ennakointi saadaan vakaalle ja kiinteälle pohjalle.

Foorumin tavoitteet :
1) Tukea kansallisen metsäpolitiikan ja muiden metsäalan tulevaisuuden kannalta relevanttien politiikan lohkojen kehittämistä.
2) Tarjota metsäalan toimijoille heidän omaa tulevaisuus- ja strategiatyötään tukevia uusia impulsseja, aineistoja ja työkaluja.

 


Toiminnan neljä peruspilaria

Foorumin toiminnan peruselementit olivat ennakointiverkoston tulevaisuusanalyysit, foorumin omat tulevaisuusselvitykset, järjestettävät tulevaisuusseminaarit sekä ylläpidettävä tulevaisuustiedon verkkopalvelu.

Ennakointiverkoston tulevaisuusanalyysit. Ennakointiverkostoissa analysoitiin metsäalalle merkittävien tekijöiden kehitystä ja niiden vaikutuksia metsäalan elinkeinoihin Suomessa. Ennakointiverkostot koostuivat suomalaisista asiantuntijoista, jotka olivat omien verkostojen kautta yhteydessä kansainväliseen tieteen ja teknologian kehitykseen.

Tulevaisuusselvitykset. Foorumi teetti erillisiä tulevaisuusselvityksiä metsäalalle keskeisistä kehityskuluista, joista tarvittiin lisätietoa metsäpoliittisen tai metsäalan organisaatioiden strategisen päätöksenteon tueksi

Tulevaisuusseminaarit. Foorumi järjesti seminaareja ja työpajoja, joissa käsiteltiin metsäalan elinkeinoille keskeisiä tulevaisuuskysymyksiä. Seminaarit suunnattiin laajasti eri toimijoille ml. yritykset ja asiantuntijat, tutkimus-, kehitys-, opetus-, hallinto- ym. organisaatiot. Foorumin toisessa vaiheessa järjestettiin laajoja yleisseminaareja sekä suppeampia teemaseminaareja.

Verkkopalvelujärjestelmä. Foorumin verkkopalvelujärjestelmä kokoaa metsäalalle keskeisen tulevaisuustiedon ja välittää tulevaisuusfoorumin työn tuloksia sen käyttäjille. Verkkopalvelu sisältää tulevaisuusselvitysten ja -seminaarien sekä ennakointiverkoston tuloksia, tietoa metsäalaan vaikuttavista prosesseista ja kansainvälisistä tapahtumista sekä linkkejä muihin ennakointiverkostoihin. Verkkopalvelimella julkaistiinn Foorumin uutiskirje neljännesvuosittain.

Joensuun yliopisto toteuttaa

Joensuun yliopisto on monitieteinen ja riippumaton tiedekorkeakoulu, joka vastasi foorumin toteutuksesta. Joensuun yliopisto nimesi foorumin toteutusryhmän puheenjohtajaksi rehtori Perttu Vartiaisen ja varapuheenjohtajaksi professori Paavo Pelkosen ja jäseniksi: tutkija Jakob Donner-Amnell (Joensuun yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta), johtava konsultti Heikki Hassi (SciTech Service Oy Ltd), tutkimusjohtaja Mikael Hildén (Suomen ympäristökeskus), erityisasiantuntija Seppo Kangaspunta (Kauppa- ja teollisuusministeriö), tutkimusjohtaja Leena Paavilainen (Metsäntutkimuslaitos), yliassistentti Heli Peltola (Joensuun yliopisto, metsätieteellinen tiedekunta), sekä johtaja Anssi Niskanen (Joensuun yliopisto, metsäalan tulevaisuusfoorumi).

Foorumi kutsui avukseen toteutuksen tukiryhmään yhteiskunnan, ympäristön ja elinkeinoelämän asiantuntijoita. Tukiryhmän tehtävänä oli kommentoida ja kehittää foorumin suunnittelemien tulevaisuusselvitysten ja seminaarien sisältöä sekä ehdottaa foorumille aiheita toteutettaviksi tulevaisuusselvityksiksi.

Hankkeen rahoittaja, Maa- ja metsätalousministeriö, asetti Foorumin toiselle vaiheelle ohjausryhmän, johon kuuluivat ylijohtaja Aarne Reunala (MMM) (pj), professori Risto Heiskala (Jyväskylän yliopisto), kehittämispäällikkö Eija Hietanen (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry), professori Heikki Juslin (Helsingin yliopisto), viestintäjohtaja Pekka Kivelä (Metsäliitto-yhtymä), ylijohtaja Hannu Raitio (Metsäntutkimuslaitos), puheenjohtaja Eine Rosenberg-Riihimäki (Itä-Hämeen metsänhoitoyhdistys), johtaja Leena Saviranta (Uudenmaan ympäristökeskus), professori Risto Seppälä (Metsäntutkimuslaitos) ja tutkimusjohtaja Raija Volk (Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos).

Aikataulu

Metsäalan tulevaisuusfoorumi käynnistyi maa- ja metsätalousministeriön rahoittamana 7.4.2003. Foorumin ensimmäinen vaihe päättyi 31.3.2005. Foorumin toinen vaihe jatkui kevääseen 2008 saakka. Tulokset löytyvät täältä.

 

Takaisin Metsäalan tulevaisuusfoorumin etusivulle Takaisin sivun yläreunaan Päivitetty 28.05.2008

 

 
     
  Joensuun yliopisto