Metsäalan tulevaisuusfoorumin etusivu
 
 

Ideoita metsien, puun ja paperin uudesta käytöstä

Menetelmä ja toteutus

Ideoita kerättiin syys-lokakuun vaihteessa 2006. Kolmivaiheisessa ideoiden keräyksessä käytettiin Fountain Parkin kehittämää Signals-verkkotyökalua. Ensimmäisessä vaiheessa vastaajia pyydettiin vastaamaan peruskysymykseen: Miten metsää, puuta tai paperia voi käyttää uudella tavalla? Vastaajalla oli mahdollisuus tallettaa niin monta ideaa, kuin hän halusi. Sen jälkeen vastaajille esitettiin lyhyiden tekstien ja kuvien avulla neljä melko uutta metsän, puun ja paperin käyttötapaa. Seuraavaksi vastaaja haastettiin pohtimaa peruskysymystä erilaisten stimulanttien kautta (esim. raha ratkaisee, materiaalien yhdistely luo uusia mahdollisuuksia). Vastaajalla oli mahdollisuus selata stimulantteja ja vastata peruskysymykseen niin monta kertaa, kuin halusi. Eri käyttötapojen esittelyn ja stimulanttien avulla pyrittiin laajentamaan vastaajien ideoinnin näkökulmaa. Kolmannessa vaiheessa pyrittiin antamaan virikkeitä maailman muutoksista ja kaukaisista ajatusmalleista, joiden toivottiin nostavan ajatuksista esiin täysin uudenlaisia ideoita.

Kyselyyn kutsuttiin mukaan noin kaksisataa asiantuntijaa ja kansainvälisissä tehtävissä toimivaa henkilöä niin metsäalalta kuin sen reuna-aloiltakin. Tämän lisäksi järjestettiin kolme ideointitilaisuutta opiskelijoille.

Osallistumisaktiivisuus oli varsin heikko. Kyselyyn vastasi 28 henkilöä, joista 17 oli opiskelijoita ja 11 työssä käyviä henkilöitä. 18 vastaajaa työskenteli tai opiskeli metsäalalla. Syyt vähäiseen osallistumiseen olivat varsin moninaiset. Suppean, kutsuttujen parissa tehtyjen haastattelujen perusteella kiinnostus osallistua mihinkään työn tai opiskelun ulkopuoliseen toimintaan oli vähäistä ja aikaa ei ollut edes kiinnostavalle toiminnalle. Ideointi koettiin varsin oudoksi toiminnaksi ja liikaa ajattelua vaativaksi. Ideoiden ei uskottu syntyvän tietokoneen edessä pyydettäessä. Ideoita ei myöskään haluttu jakaa muiden kanssa, vaan niistä haluttiin hyöty itselle.

Toisaalta vastaajien palautteessa tuli esille mielenkiinto prosessia kohtaan ja halu osallistua myös ideoiden jalostukseen. Yksi kyselyyn osallistunut opiskelija näki tärkeänä sen, että opiskelijoita kannustetaan kehittämään omia ideoita, uskomaan omiin kykyihinsä ja ottamaan vastuuta oman alansa kehittämisestä ja tulevaisuudesta. Avoimen ilmapiirin ja rennon tunnelman omaavassa ideointilaisuudessa omaan tahtiin käytettävä verkkotyökalu koettiin käteväksi ja vaivattomaksi.

Ideat

Ideoiden keruuvaiheessa tallennuksia oli 103. Tallennuksista poistettiin kommentit ja päällekkäisyydet. 57 kerättyä ideaa on esitetty alla olevassa taulukossa.

Metsän käyttö virkistysarvojen tuottamiseen
Suomessa on jokamiehen oikeus, mutta yhä enemmän metsien käytölle tulee rajoituksia maiseman , vesiensuojelun, virkistyskäytön tai talousmetsien luonnonsuojelun tarpeisiin. Pitäisi kehittää malli, jolla vähäistä suurempaan rajoitusten korvaaminen tulisi hyödyn saajalta, matkailuyritykseltä, kesämökkiläiseltä, ympäristö- tai muulta viranomaiselta.

Hiilikauppa
Metsien kiistattomat hyödyt hiilen nieluna pitäisi ottaa mukaan hiilikauppaan. Tällöin hyödyn saaja jokamies tulisi osalliseksi maksumieheksi metsänomistajalle hiilen sitomiseen tarvittavien metsällisten toimenpiteiden korvaamiseksi

Matkailuun liittyvät asiat
enemmän ruokailuun, juomiin ja liikelahjoihin liittyviä design-tuotteita

Ekosysteemipalvelut
Metsien ekosysteemit tuottavat palveluja sekä ihmisille että luonnolle. Tunnetusti metsässä oleva pinta- ja pohjavesi sekä ravinteet ovat välttämättömiä puuntuotannon kannalta ja ihminen hyödyntää ja vaikuttaa siis metsään sitoutunutta vettä, yhtälailla ekosysteemisessä toivat änkerömadot hajottavat lahoavaa puuainesta ja tuottavat palveluja puustolle ja ihmiselle lisääntyvänä ravinnevirtoina. Lahoava puuaine metsissä tuottaa resurssin 4000-5000 lajille ja kannoissakin 2000 lajille, jotka lahoavan puuaineksen hajottajina tuottavat palveluksi niin puun kasvulle kuin muullekin eliöstölle.
Ekosysteemilähestymistapa on sitä että yritetään maksimoida metsistä saatava hyöty niin ihmisen kuin luonnonkin kannalta suunnittelemalla metsien , peltojen ja vesistöjen muodostama kokonaisuus vuorovaikutteisesti ja bottom-up kaikkien palvelujen kannalta mahdollisimman hyvin.

Televisio
Television runkona voisi kokeilla puun ja muovin sekoitusta eli puukomposiittia. Samalla sitä voisi käyttää myös muissa elektroniikkalaitteissa.

Hiekoitushiekan korvaus puuhakkeella
Hiekoitushiekan korvaus puuhakkeella, joka olisi lämmitetty sulattaakseen itsensä kiinni jäiseen pintaan tai sitten se olisi käsitelty jollain kemikaalilla. Ympäristölle vaarattomalla kemikaalilla tietysti.

Opetuksessa
Nykyajan ihminen ei tiedä kovinkaan paljoa metsästä ja puusta. Esim. puulajit ovat monella hakusessa. Metsäluonnon ja puulajien opetusta voisi lisätä ja samalla opettaa erilaisista metsään liittyvistä tuotteista.

Geenimanipuloitu metsä
Puun kasvun nopeuttaminen. Suurempi saanti metsästä. Kasvu tapahtuisi nopeammassa tahdissa, kuin nykyisin. Raaka-aineen saanti varmentuisi, eikä tarvitsisi hankkia raaka-ainetta esim. Venäjältä

Puinen tietokoneen kotelo
Tavallisen pöytätietokoneen kotelo voisi metallin sijaan olla ainakin osittain puuta. Puinen designkotelo voisi sopia metallista paremmin kotikäyttöympäristöön.

Puun ja metallin yhdistäminen
Puuta ja metallia voisi yhdistää puu-alalla sen takia, että siitä voitaisiin saada lujempaa materiaalia, esim. jotain erikoislevyjä. Tätä asiaa pitäisi mielestäni tutkia olisiko mahdollista saada puun ja metallin yhdistelmistä järkeviä käyttötarpeita ja rakenteita.

Sisustaminen
Asunnon sisustamiseen voisi kehitellä valmiita seinälevyjä, jotka toimisivat samalla myös äänieristyslevyinä.

Akustisia sisustuslevyjä vanerista
Kerrostalo- ja rivitaloasunnoissa kuuluu usein ääniä seinien läpi ja vuorotyöläisen on vaikea nukkua varsinkin päivisin. Uusiin vanerisiin sisustuslevyihin pitäisi saada ääntä eristävä tausta ja ne pitäisi olla helposti asennettavia betoniseinään.

Metsän/maiseman sopimuksellinen säilyttäminen
Tätä jo toteutetaankin jossain määrin, mutta yksinkertaiset pelisäännöt siihen, miten metsän omistaja hyötyisi siitä, että maisema tai muutoin arvokas metsäalue säilytetään.

Koru, vaatteen yksityiskohta
Puuta on käytetty toistaiseksi varsin vähän koruna, vaikka siinä eloisana ja luonnonmukaisena materiaalina varmaan irtoaisi enemmänkin mahdollisuuksia.

Yhä enemmän arvokkaaseen designiin. Metsät ja matkailu.
Puusta arvokkaita design-tuotteita. Pitkälle jalostettuja, korkealaatuisia tuotteita salkuista, matkalaukkuihin, huonekaluista konserttisaleihin.
Metsien käyttöä matkailun ohjelmapalveluihin yhä enemmän, tällä hetkellä hyödyntämättä esim. marjastus ja sienestys maksullisina palvelutuotteina.

Soitinpuuna
Kuusi, koivu ja mm. lepät ovat loistavia soitinpuita. Asia, jota ei ole tutkittu juurikaan olisivatko ne korvaavia soitinraaka-aineena maailman massatuotannossa. Esim. pianoon käytettävä kuusi tai jousisoittimiin käytettävä kuusi kansipuuna tai leppä joista osa sähkökitaroiden rungoista tehdään.

Yhteiskuntarakentamisessa.
Rotvallin reunat, Torit kivetyksen korvaajana ja täydentäjänä, mainosvalotaulujen rungot, hidasteet jne.

Hautakivinä.
Hautakivenä tai sen osana.

Auton polttoaine
Haluaisin auton, joka käyttää biopolttoainetta. Jos puusta voisi jalostaa polttoainetta, jota voisi käyttää autossa ja auto olisi tietenkin hyvin ympäristöystävällinen, hankkisin varmaan sellaisen ajoneuvon.

Metsästä saatavat erikoiskeruutuotteet
Metsä tuottaa puun ja syötävien luonnontuotteiden lisäksi paljon muutakin, kuten floristiikka- ja käsityömateriaaleja. Kiinnostus kotimaisia luonnonmateriaaleja kohtaan on voimakkaassa kasvussa ja tällä alueella on runsaasti kehitettävää!

Puun käyttö auton korin materiaalina.
Erilaiset puu- ja puukomposiittimateriaalit auton valmistuksessa.

Puukuitua tekstiileihin

Puun käyttö autoissa
Olisiko mahdollista käyttää autossa puuta? Voisi suunnitella sellaisen auton minkä kori olisi kokonaan puuta, mutta alusta ja muut turvallisuutta parantavat asiat olisivat kuitenkin normaaleista materiaaleista. Ennen autoissa on ollut vain puukoristeita, mutta nyt olisi aika kokeilla jotain radikaalisempaa.

Matkailuaktiviteettina
matkailija metsurina, tukkiromantiikkaa uutena tuotteena,

Onko puun mahlalla tai pihkalla käyttöarvoa?
Puun tuottama mahla tai pihka voisi toimia luontaistuotteena tai jopa jonkinlaisena lääkkeenä. Entä elintarviketeollisuudessa? Voisiko näitä käyttää elintarvikkeiden raaka-aineena?

Puun sisältämien erilaisten yhdisteiden erottaminen
Puusta löytyy monia yhdisteitä esim. monosakkarideja ym. joiden erottaminen puusta (puu/sellu/paperiteollisuuden sivuvirroista) on mahdollista. Näitä yhdisteitä voisi käyttää esim. elintarviketeollisuus, kosmetiikkateollisuus, lääketeollisuus. Joitakin esimerkkejä on jo. Myös esim. etanolin tuotanto puun sokereista mahdollista. Pienten yhdisteiden erottaminen uuttamalla, kromatografialla, ioninvaihdolla ja kalvosuodattamalla.

Puun ja muiden materiaalien yhdistely
Puuta ja kaikkea muuta kannattaisi yhdistellä ja tehdä kokeita mitä kaikkia aineita voisi yhdistellä puun kanssa niin että siitä olisi hyötyä.

Metsän uudistus
Pitäisi istuttaa metsiin jotain ulkolaisia puulajeja ja testailla jos joku ulkomainen puulaji pystyisi kasvamaan Suomalaisessa maastossa. Jos jotakin nopeasti kasvavaa puulajia voitaisiin kasvattaa Suomen metsissä ja vielä käyttämään sitä teollisuudessa, niin siitä olisi paljon hyötyä, koska suomalaisissa metsissä kasvavat puulajit kasvavat niin hitaasti ja niitä ei saada kovin nopeasti teollisuuden käyttöön. Tällä saataisiin esim. sahateollisuudelle parempi tulevaisuus jos puuta olisi paremmin saatavilla.

Yhdistelmät
näitten käyttöä voisi lisätä ainakin aseteollisuudessa, aseiden puuosien korvaajana

Rakennettu tila metsässä
Taitaa nykykaupunkilainen olla sen verran vieraantunut luonnosta, että kaipaa rakennettua tilaa ympärilleen myös "luonnossa" ollessaan. Siis voisi olla monenlaisia "metsiä, joissa olisi rakennettuja elementtejä, jolloin luonnolle itselleen (ja eräihmisille) jäisi enemmän vähemmän ihmisen manipuloivaa muotoa. Myös kaupunkilainen voisi kokea viihtyvänsä luonnossa.

Materiaalien yhteensovittaminen
Esim. loma-asuntomessuilla oli teemana puun ja kiven liitto. Totta, materiaaleja voisi yhdistellä enemmän. Mutta teollisen ja "luonnollisen" materiaalin yhdistäminen tuntuu vieroksuttavalta ajatukselta.

Luonnonlääkkeet
Ennenkin on varmasti sairastettu ja löydetty hoito luonnosta, mutta jossain vaiheessa tuo "tieto" unohdettiin humpuukina ja vanhanaikaisena. Kuitenkin luonnossa on varmasti paljon ainakin terveyttä edistäviä kasveja. Vähintään metsä tai luonnon maisema edistää mielenterveyttä ja luovuutta.

Puinen tietokoneen näppäimistö
Näppäimistön kuoret tai pelkästään näppäimet voisivat olla puisia. Puinen näppäin voisi tuntua miellyttävältä.

Puukuitu kankaan valmistuksessa.
Osana raaka-ainetta tai kokonaan.

"Luontohoitoa"
Mielenterveysongelmiin reseptiksi loma Kolilla tai Lapin metsissä, jolla ei ole merkittävää puuntuotannollista käyttöä.

Sairaalat
sisustamiseen. nykyisellään hyvin kylmiä paikkoja ja tylsiä.

Kohtuuhintaiset, kestävät huonekalut
Ainakin puiset kerrostalot ovat kalliimpia kuin muuta ja niin ovat myös puiset huonekalut. Haluaisin, että huonekaluni kestäisivät isältä pojalle, mutta tähän mennessä ei ole ollut juurikaan varaa hankkia kovin kestäviä huonekaluja. Miten olisi mahdollista valmistaa puisia huonekaluja, jotka kestäisivät aikaa ja kulutusta ja joiden hinta ei olisi päätähuimaava?

Kerrostalojen ilmoitustaulut

Hotellimaista sisustamista

Auton vanteet. vs. aluvanteet

Erikoiskeruutuotteet
Erikoiskeruutuotteiden tuotantoa voi tehostaa esim. käyttämällä hyödyksi hakkuualat: hakkuiden alta pois esim. sammalet, jäkälät ja varvut, jotka murskautuvat joka tapauksessa.

Sisustustuotteet
tuotekehitystä: esim. luonnonmateriaalista tehdyt valaisimet

Sytykkeet
tervakset (mutta taitaa sytykepalat olla jo keksitty?...)

Lahjapakkaukset
liikelahjat kotimaisiin luonnonmateriaalikääreisiin

Puun ja erikoiskeruutuotteiden yhdistäminen
Taiteeseen, sisustuselementteihin esim. puun ja tuohen, kaarnan, kaislan, huovutuksen ym. yhdistäminen

Kodat, laavut
kodat eräretkeilyyn, elämysmatkailuun - yhteistyö matkailuyrittäjien kanssa

Metsäterapia
metsäretket henkisen hyvinvoinnin tueksi + opastusta luonnonlääkeaineisiin. Pelkkä metsään meno voimaannuttava kokemus!

Suometsien käyttö pitäisi miettiä kokonaiuudessaan uudelleen
Ilmeisesti 30 % metsäojituksista on ollut sellaisia, ettei niitä nykytiedoin olisi kannatta ojittaa. Parempi olisikin korjata kaikki puut tältä pinta-alalta pois energia - tai kuitupuuksi, antaa veden pinnan nousta luonnolliseen korkeuteen ja kas hyödyntämällä metsät saataisiin ennallistettua nopalla tahdille 1.5 miljoonaa ha kaunista suometsää.

Uudet puulajit
ilmaston lämpeneminen ja uudet lämmintä vaativat metsät , puut, pensaat ja puutarhat

Peitteinen metsien käsittely
Puuston vuotuinen kasvu on lähes 100 miljoonaa m3. Voisikohan yhden kolmasosan vapauttaa metsäpintalasta metsien käyttöön monipuolisemmin luonnonsuojelun ja virkistyskäytön hyväksi luopumalla tällä ajalla metsikkötaloudesta ja avohakkuista metsien muiden käyttömuotojen hyväksi.

Huonekaluteollisuus
Puunkorjaajat tuntevat kolme puulajia männyn, kuusen ja koivun. Suomessa kasvaa kuitenkin n 28 puu- ja pensaslajia, joista useimpia ei käytetä juuri mihinkään, kun pienkäyttöä ei ole suunniteltu. Äsken laskimme saarnipuusta tehdyn appiukkoni arkun maan multiin. Liekö sekin tehty tuontipuusta.

Metsien käytön kokonaisvaltainen suunnittelu
Pitäisi pystyä eriyttämään metsien käyttöä eri puolella maata. Kuusamossa kannattaisi satsaat matkailijoiden tarpeita silmällä pitävään metsien käyttöön, Saimaan varrella vesistöt on keskeinen ja metsien käyttö sopeutettava siihen. Peltosuomessa tarpeet ovat suojametsiä ja elinympäristöt. Taajamien lähellä virkistyskäyttö. Näin kokonaishyöty on paljon suurempi kuin yksittäisten osiensa summa.

Talon rakentaminen
Talon rakentaminen käyttämällä rakennusmateriaalina puukomposiittia. Talon puurakenteet voisi korvata puukomposiitilla.

Hengittävä väliverho
Miksei lasi- ym. eristeet voisi olla puuta. Ainakin materiaali hengittäisi, jos sitä ei olisi "tönkkökäsitelty" tai myrkytetty. Puusta voisi saada kauniin läpikuultavan näkösuojan.

Puunkutistumisenergia talteen
Puu kutistuu tilavuudeltaan kaikkiaan 12%. Ilmakuivauksella päästään alle 20% joten kolmas osa 12% olisi valjastettavissa kutistumisenergian talteen ottoon. PUUSSA ON VOIMAA!

Ympäristöystävällinen painotuote
Paino- ja tulostuspaperit sisältävät nykyään paljon muutakin kuin puuainesta. Olisiko mahdollista kehittää paperi (ei välttämättä kierrätyskuidusta), joka olisi täysin ympäristöystävällinen, mutta toimisi myös erinomaisena paino- ja tulostusalustana.

Jätteiden hyödyntäminen
Metsäteollisuudessa tietääkseni hyödynnetään kaikki raaka-aine melko tarkkaan, mutta onko jotain mitä voisi käyttää jossain? Itselläni ei nyt tule tähän mieleen metsällistä esimerkkiä, mutta omistan vanhasta autonrenkaasta tehdyn laukun. Laukuntekijä sitä paitsi sai siitä aika hyvän hinnan: moni on valmis maksamaan vähän enemmän, jos tuote tukee omaa elämänkatsomusta, esimerkiksi kierrätystä.

 

 

Takaisin Tietoa-sivulle Päivitetty 15.12.2006