Metsäalan tulevaisuusfoorumin etusivu
     
  Foorumin kuvaus lyhyesti
Tietoa tulevaisuudesta ja sen tutkimuksesta
Foorumin ja muiden järjestämiä tapahtumia
Foorumin uusimmat uutiset
Foorumin toteuttajien yhteystiedot
   
 

Metsäalan tulevaa kehitystä ennakoivat heikot signaalit

Metsäalan tulevaisuusfoorumissa on kerätty talven 2005 - 2006 aikana havaintoja muutoksen merkeistä, jotka voivat olla heikkoja signaaleja, eli ensioireita metsäalaa tulevaisuudessa kohtaavista ilmiöistä Suomessa.

Alla olevasta linkistä pääset lukemaan kaikki kerätyt muutoksen merkit luokiteltuna riveittäin PESTEV-kehikkoon ( Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Values) ja sarakkeittain valittujen tarkastelukulmien mukaan (metsäteollisuus, energiantuotanto, metsätalous, ympäristöpalvelut, innovaatiotoiminta, matkailu, julkishyödykkeet kuten luonnonsuojelu ja maisemanhoito sekä ryhmä muut vaikutukset).

Taulukon solua klikkaamalla saat näkyviin sen sisältämät muutoksen merkit. Kukin muutoksen merkki on esitetty vain yhdessä solussa, vaikka osa muutoksen merkeistä sopisi useampaankin soluun.

Muutoksen merkkien taulukkoon pääset tästä.

Taulukosta esitetyistä muutoksen merkeistä valittiin tarkemmin arvioitaviksi 202. Niistä arvioitiin, millainen merkitys muutoksella olisi toteutuessaan Suomen metsäalaan ja kuinka todennäköistä muutoksen toteutuminen on.

Arvioidut 202 muutoksen merkkiä jaettiin merkitysarviointien hajonnan ja keskiarvon perusteella neljään luokkaan:
- aiheet, joiden tärkeydestä ollaan yhtä mieltä, eli niin kutsutut vahvat signaalit,
- keskimäärin tärkeät, mutta tärkeydestä ei olla yhtä mieltä,
- asiat joita yksimielisesti ei pidetä tärkeinä ja
- aiheet, joita yleisesti pidetään vähemmän tärkeinä, mutta joista ei olla yhtä mieltä. Tästä joukosta löytyvät yleensä heikot signaalit.

Nelikenttäluokitukseen pääset tästä

Kaikkien arviointikierroksella mukana olleiden muutoksen merkkien merkitys- ja todenäköisyysjärjestykset Excel-tiedostona on saatavissa Saija Miinalta (etunimi.sukunimi@joensuu.fi).

Metsäalan tulevaisuusfoorumin toteutusryhmä arvioi luokitettuja muutoksen merkkejä aiheryhmittäin ja pohti, mitä uusia mahdollisuuksia muutoksen merkkien kuvaamat asiat/ilmiöt voivat avata ja millaisia uhkia ne voivat tuoda. Aineistoa tarkasteltiin pienryhmissä viidestä eri näkökulmasta. Pienryhmillä oli käytössä oman näkökulman muutoksen merkit ja niiden arvioinnit. Pienryhmien raportit ovat luettavissa tästä:
metsäteollisuus, metsätalous, energia ja ympäristö, innovaatiotoiminta, julkishyödykkeet ja matkailu.

Metsäalan tulevaisuusfoorumin kokemuksia heikkojen signaalien kartoituksesta verrattiin Metsähallituksen metsätalouden ja Laatumaan tulosalueiden heikkojen signaalien luotaukseen. Vertailussa pyrittiin arvioimaan, mihin käyttöön heikot signaalit sopivat ja mihin eivät sovi sekä miten heikkojen signaalien kartoitus ja hyödyntäminen tulisi järjestää. Raportti on luettavissa tästä.

 

Kuinka työ toteutettiin?

 

Takaisin Tietoa-sivulle Päivitetty 05.05.2008