Metsäalan tulevaisuusfoorumin etusivu
     
  Foorumin kuvaus lyhyesti
Tietoa tulevaisuudesta ja sen tutkimuksesta
Foorumin ja muiden järjestämiä tapahtumia
Foorumin uusimmat uutiset
Foorumin toteuttajien yhteystiedot
   
 

Päättyneiden tulevaisuusselvitysten tuloksia

Kesäkuu 2008. Metsän uusi aika - kohti monipuolisempaa metsäalan rakennetta on ilmestynyt. Metsäalan tulevaisuusfoorumin loppujulkaisu tarkastelee metsäsektorin toimintaympäristön muutosta ja tulevaisuuden vaihtoehtoja. Kirjassa arvioidaan globalisaatiokehityksen tulevaisuutta, Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan muutoksia sekä metsien ja puun käyttöön liittyviä elinkeinomahdollisuuksia viestinnässä, rakentamisessa, liikenteessä, energiantuotannossa ja matkailussa. Kirjan johtopäätöksissä esitetään, kuinka kansallinen metsäpolitiikka ja metsäalan innovaatiotoiminta tukisivat nykyistä paremmin metsäalan elinkeinojen uusiutumista Suomessa.

Anssi Niskanen, Jakob Donner-Amnell, Simo Häyrynen ja Taru Peltola. 2008. Metsän uusi aika - kohti monipuolisempaa metsäalan elinkeinorakennetta. Silva Carelica 53. 272 s.

Julkaisun painos on myyty loppuun, mutta se on saatavilla elektronisena tästä.

26.10.2007 Globalisaation suunta ja metsäalan vaihtoehdot -julkaisu on ilmestynyt. Kirjan pääviesti on, että niin globalisaatiolle kuin metsäsektorin tulevaisuudellekin on vaihtoehtoja. Kummallekaan ei ole olemassa yhtä vääjäämättömästi tapahtuvaa kehityspolkua, vaikka julkisista ja metsäsektorin sisäisistä keskusteluista niin voisi joskus luulla. Käsitykset globalisaatiokehityksen suunnasta vaikuttavat tulkintaan metsäsektorin kehittämistarpeesta tulevaisuudessa. Koska käsitykset globalisaatiokehityksestä poikkeavat toisistaan, vaihtelevat myös metsäsektorin kehitysmahdollisuuksia ja kehittämisen painotuksia koskevat tulkinnat ja ajatustavat merkittävästi. Vaihtoehtoisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että eri ajattelutapojen ymmärtäminen ja hyväksyminen on tärkeää kehitettäessä metsäsektorille uutta tulevaisuusstrategiaa.
Julkaisu (PDF 1654 KB): Simo Häyrynen, Jakob Donner-Amnell ja Anssi Niskanen. 2007. Globalisaation suunta ja metsäalan vaihtoehdot. Metsätieteellisen tiedekunnan tiedonantoja 171.
Lisätietoja: tutkija Simo Häyrynen, tutkija Jakob Donner-Amnell ja johtaja Anssi Niskanen (etunimi.sukunimi@joensuu.fi).

5.7.2007 Metsien ja puun käytön arvoketjut ja uudet mahdollisuudet. Selvityksessä tarkastellaan puusta valmistettujen tuotteiden sekä metsien käyttötapojen monipuolistumista ja niihin perustuvia liiketoimintamahdollisuuksia. Työssä keskitytään neljään eri arvoketjualueeseen: viestintä, puurakentaminen, puupohjaiset biojalosteet ja liikenteen biopolttonesteet sekä luontomatkailu ja metsien virkistyskäyttö.
Raportti (PDF 994 KB): Peltola, Taru. 2007. Metsäalan arvoketjujen elinkeinomahdollisuudet
Lisätietoja: tutkija Taru Peltola (etunimi.sukunimi@ymparisto.fi).

18.6.2007 Pellervon taloudellinen tutkimuskeskus julkaisi raportin: Toivonen, R. & Enroth, R-R.
Etsikkoaika: Metsäsektorin tulevaisuus Suomessa – selvitys asiantuntijanäkemyksistä.
Selvityksen aineisto on kerätty samassa yhteydessä kuin Metsäalan tulevaisuusfoorumille tehty tutkimus metsäalan osaamisesta ja puun saatavuudesta.
PTT:n tiedote
Raportti PDF-muodossa

4.6.2007 Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet
Selvitys tarkastelee, miten metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvat energialiiketoimintamahdollisuudet ja niihin vaikuttava politiikkaympäristö kehittyvät tulevaisuudessa Suomen näkökulmasta. Selvitys toteutettiin Metsäalan tulevaisuusfoorumin tilauksesta VTT:n ja Metsäntutkimuslaitoksen yhteistyönä.
Raportti (PDF): Helynen, S., Flyktman, M., Asikainen, A. ja Laitila, J. 2007. Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet. VTT tiedotteita 2397. 67 s.
Teknologiapäällikkö Satu Helysen (VTT) ja professori Antti Asikaisen (Metla) esitykset julkistamistilaisuudessa. Painettu julkaisu on saatavana: VTT, puh. 020 722 4404.

Metsäalan innovaatiopaja. Metsäalan Innovaatiopaja järjestettiin osana Metsäalan tulevaisuusfoorumin "Metsien ja puun käytön arvoketjut ja uudet mahdollisuudet" -tulevaisuusselvitystä. Työpajan tavoitteena oli synnyttää ideoita, joista osa voidaan kehittää kaupallistetuiksi tuotteiksi tai palveluiksi asti. Lisätietoja.

Kansainväliset heikot signaalit. Ennakointiverkoston tavoitteena oli heikkoja signaaleja keräämällä arvioida niiden kuvaamia muutoksia ja vaikutuksia metsäalaan tai metsäalan toimintaympäristöön Suomessa. Tavoitteena oli myös testata menetelmää heikkojen signaalien systemaattiseen ja jatkuvaan havainnointiin metsäalalla. Ensimmäisen heikkojen signaalien keruukierroksen tulokset on luettavissa tästä. Toisella kierroksella syksyllä 2006 kokeiltiin uusien metsän, puun ja paperin käyttömahdollisuusideoiden keruuta. Tulokset on luettavissa tästä.

Metsäalan tulevaisuusfoorumi teetti selvityksen, jossa etsittiin metsäpoliittisia keinoja puun markkinoille tulon edistämiseksi ja keinoja metsäalan tutkimus-, kehitys- ja koulutusketjun toimivuuden parantamiseksi.
Raportti (PDF 1011 KB): Raija-Riitta Enroth ja Ritva Toivonen. 2006. Puun saatavuuden turvaaminen ja metsäalan osaaminen Suomessa. Asiantuntijanäkemyksiä kehittämistarpeista ja vaikuttamiskeinoista.
Raportin tiivistelmä
Kyselylomakkeet: puun saatavuus ja metsäalan osaaminen

Metsäalan tulevaisuusfoorumin ensimmäisen vaiheen työryhmät
Metsäalan tulevaisuusfoorumin ensimmäisen vaiheen yhteenveto:

Niskanen, Anssi (toim.). 2005. Menestyvä metsäalan ja tulevaisuuden haasteet. Metsäalan tulevaisuusfoorumi ja Kustannusosakeyhtiö Metsälehti. ISBN 952-5118-71-1. 117 s. Tiivistelmä ja kalvoesitys kirjasta.
Kirjaa voi tilata Metsäkustannukselta.

Foorumin viiden työryhmän valmistuneiden selvitysten raportit:

Metsänhoidon ja metsäteknologian työryhmä
Ympäristöryhmä
Luontomatkailuryhmä
(sosiaalisen kestävyyden työryhmä)
Metsäteollisuuden työryhmä
Sosiaalisen kestävyyden työryhmä

Työvoiman saatavuus metsätaloudessa (2005). Jaakko Pöyry Management Consultingin (Europe) toteuttama tulevaisuusselvitys. Selvityksessä ennakoitiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehitystä metsänhoidossa, puunkorjuussa ja puutavaran autokuljetuksissa vuoteen 2020 saakka ja arvioitiin keinoja, joilla työvoiman saatavuutta voidaan parantaa.
Raportti (PDF 1349 KB)
Raportin tiivistelmä (PDF 383 KB)
Tiedote

Metsätalouden osaamisjärjestelmän kehittäminen: systeemitarkastelu (2005). Työssä arvioitiin, kuinka metsätalouden osaamisjärjestelmää (sisältää tutkimuksen, koulutuksen, kehitystyön, konsultoinnin, hallinnon, edunvalvonnan sekä innovatiivisuutta tukevat hankkeet) tulisi kehittää, jotta se voisi vastata tulevaisuuden haasteisiin. Raportti (PDF 536 KB).

Tulevaisuusseminaarien julkaisuja
Metsäalan toisen tulevaisuusseminaarin (2004) "Teknologiasta sosiaalisiin innovaatioihin - metsätalouden uudet toimintamallit" seminaarijulkaisu on luettavissa tästä (PDF 280 KB).

Metsäalan ensimmäisen tulevaisuusseminaarin (2003) "Elinkeinot globaalimuutosten pyörteissä" seminaarijulkaisu on luettavissa tästä (PDF 474 KB). Seminaarin ajatuspajassa 2 ”Eurooppalaiset ja globaalit kehityskulut” kerättiin osallistujien mielipiteitä metsäalaan vaikuttavista muutostekijöistä ja niiden vaikutuksista. Aineisto on ryhmitelty ja muokattu kuudeksi uhka- ja kuudeksi mahdollisuusskenaarioksi, jotka ovat luettavissa tästä (PDF, 89 KB).

Yhteenveto Metsäalan tulevaisuusfoorumin eri tilaisuuksista ja kirjallisista lähteistä keräämistä arvioista metsäalaan vaikuttavista muutostekijöistä löytyy tästä avautuvasta tiedostosta (PDF, 114 KB /8.4.2004).

Metsälehden Tulevaisuuden metsä-Suomi -juttusarja 2003-3004: Huominen koittaa idästä, Tulevaisuuden potentiaali on olemassa jo nyt, Suunta kohti kestävää kehitystä, Monimuotoisuutta metsänhoitoon, Metsätaloudessa ja teknologiassa huolehdittava kilpailukyvystä ja Metsätalous muutta yhteiskuntaa - ja päinvastoin.

Länsi-Suomen metsäalan yhteistoimintaverkoston seminaarissa Tampereella 9.10.2003 noin 50 osallistujaa arvioivat metsäalan elinkeinoihin vaikuttavia muutostekijöitä. Yhteenveto vastauksista on luettavissa tästä (PDF, 83 KB).

Metsäalan tulevaisuusfoorumi ja Päättäjien metsäakatemian kurssi 15 toteuttivat kurssin maastojakson yhteydessä metsäalan elinkeinojen tulevaisuustyöpajan. Työpajan yhteenveto on luettavissa tästä (PDF, 33 KB).

Päättäjien metsäakatemian kurssin 16 tulevaisuustyöpajan yhteenveto on luettavissa tästä (PDF, 90 KB).

Metsäalan tulevaisuusfoorumi järjesti 25.-26.8.2003 koulutustilaisuuden "Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät ja käytännöt organisaatioiden johtamisessa ja toiminnan suunnittelussa". Tilaisuuden vetäjän Mika Mannermaan tekemä taustamateriaali on luettavissa tässä:
Luento I (PDF, 883 KB)
Luento II (PDF, 2981 KB)

 

Takaisin Tietoa-sivulle Päivitetty 18.03.2009