Puun saatavuus

Kotimaisen puun saatavuudesta ja markkinoille tulosta sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä on kannettu huolta. Metsäalan tulevaisuusfoorumin ensimmäisen vaiheen työssä on esitetty useita toimenpiteitä saatavuuden turvaamiseksi.

1. MIKÄ ON KÄSITYKSENNE ALLA LUETELTUJEN TOIMIEN MERKITYKSESTÄ PUUN SAATAVUUDEN LISÄÄMISEKSI JA MARKKINOILLE TULON EDISTÄMISEKSI?

Valitkaa vaihtoehdoista 1-5 yksi mielipidettänne parhaiten vastaava vaihtoehto:
1= ei lainkaan merkitystä
2= jonkin verran merkitystä
3= kohtalainen merkitys
4= suuri merkitys
5= erittäin suuri merkitys

a) Metsänhoidon tehokkuuden lisääminen
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

b) Metsälain normien ja metsänhoitosuositusten väljempi tulkinta
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

c) Vero- ja tukikannustimien lisääminen
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

d) Suurempien metsälöiden muodostaminen
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

e) Neuvontapalvelujen lisääminen
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

f) Neuvontaorganisaatioiden / metsäkeskusten työn suuntaaminen enemmän puun markkinoille tuloa palvelevaksi
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

g) Metsänomistajille nykyistä laajemmat mahdollisuudet valita palvelun tuottaja
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

h) Metsänomistajien kiinnostuksen lisääminen metsätalouteen
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Kommentteja, muita keinoja kuin yllä:

2. METSÄNHOITO JA PUUNKORJUU

Mikä on käsityksenne alla lueteltujen toimenpiteiden merkityksestä puun saatavuuden lisäämiseksi?
Miten todennäköisenä pidätte toimenpiteiden yleistymistä seuraavan kymmenen vuoden aikana?

Valitkaa kunkin keinon kohdalla näkemystänne yksi parhaiten vastaava vaihtoehto 1-5 sekä merkityksen että tapahtuman todennäköisyyden suhteen.

Merkitys:
1= ei lainkaan merkitystä
2= jonkin verran merkitystä
3= kohtalainen merkitys
4= suuri merkitys
5= erittäin suuri merkitys

Todennäköisyys:
1= täysin epätodennäköistä
2= enemmän epätodennäköistä kuin todennäköistä
3= toteutuu 50% todennäköisyydellä
4= enemmän todennäköistä kuin epätodennäköistä
5= toteutuu varmasti

a) Metsänhoitotöiden nykyistä voimakkaampi koneellistaminen
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

b) Palvelujen tuottajat antavat yleisesti uudistukseen ja muihin metsänhoitotöihin laatutakuun
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

c) Ojien perkausta lisätään
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

d) Metsien lannoitusta lisätään
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

e) Mahdollistetaan lyhyemmät kiertoajat
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

f) Lisätään harvennusvoimakkuuteen valinnanvapautta
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

g) Mahdollistetaan jatkuva kasvatus
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

h) Kehitetään hyvin intensiivinen puuntuotanto todelliseksi vaihtoehdoksi ("puupellot")
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

i) Käynnistetään alueellisia/määräaikaisia kokeiluja erilaisten metsänkäsittelytapojen vaikutusten arvioimiseksi
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

j) Tuetaan erikoistumista metsien käytössä (äärivaihtoehtoina puupellot - muut hyödykkeet)
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

Kommentteja, muita metsänhoidon ja puunkorjuun keinoja kuin yllä:

3. JULKINEN RAHOITUS

Mikä on käsityksenne alla lueteltujen toimenpiteiden merkityksestä puun saatavuuden lisäämiseksi?
Miten todennäköisenä pidätte toimenpiteiden yleistymistä seuraavan kymmenen vuoden aikana?

a) Tuet sidotaan metsämaan tuottavuuteen
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

b) Tuet sidotaan tilakokoon
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

c) Tukiehdot pidetään muuttumattomina useita vuosia
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

d) Tukien kokonaismäärää lisätään
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

e) Tukien rakennetta ohjataan suorasta tuesta verohuojennusten suuntaan
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

f) Otetaan käyttöön määräaikaisia verohuojennuksia
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

g) Otetaan käyttöön uusia verohuojennuksia kannustamaan metsänomistajien omatoimisuutta
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

h) Otetaan käyttöön suurempia verohuojennuksia hankintatyöhön
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

i) Perintöverotusta uudistetaan, niin että se helpottaa metsätilojen sukupolvenvaihdoksia
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

j) Otetaan käyttöön verohuojennuksia metsälökoon kasvattamiseksi
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

k) Otetaan käyttöön verohuojennuksia metsien yhteisomistuksen lisäämiseksi
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

l) Järjestetään määräaikaisia/ alueellisia kokeiluja erilaisten verohuojennusten vaikutusten arvioimiseksi (kotitalousvähennyskokeilun tapaan)
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

Kommentteja, muita julkisen rahoituksen keinoja kuin yllä:

4. NEUVONTA JA SUUNNITTELU

Mikä on käsityksenne alla lueteltujen toimenpiteiden merkityksestä puun saatavuuden lisäämiseksi?
Miten todennäköisenä pidätte toimenpiteiden yleistymistä seuraavan kymmenen vuoden aikana?

a) Lisätään metsänomistajien mahdollisuutta saada neuvontaa siellä, missä hän asuu
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

b) Pakollinen metsänhoitomaksu poistetaan
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

c) Metsänhoitoyhdistysten palveluja kohdennetaan asiakkaiden tarpeiden mukaan (ei kaikille samaa standardipalvelua)
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

d) Metsänomistajien neuvonnassa painopistettä siirretään henkilökohtaiseen neuvontaan
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

e) Lisätään metsäsuunnitelmien yksilöllisyyttä
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

f) Metsäsuunnitelmien laadintaan lisätään vaihtoehtoisten toimintatapojen esittelyä
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

g) Neuvonnassa korostetaan enemmän metsätalouden yksityistaloudellista kannattavuutta
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

h) Metsänomistajille annetaan metsänhoitomaksun vastikkeeksi palvelusetelejä, joilla palvelun voi ostaa keneltä tahansa
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

i) Metsäsuunnittelutiedon ajantasaisuuden parantaminen
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

j) Metsäsuunnittelutiedon yhteiskäytön kehittäminen
Ei lainkaan merkitystä 1 5 Erittäin suuri merkitys

Täysin epätodennäköistä 1 5 Toteutuu varmasti

Kommentteja, muita neuvonnan ja suunnittelun keinoja kuin yllä:

5. EDISTÄÄKÖ MIELESTÄNNE YHTEISOMISTUS (ESIM. YHTEISMETSÄT) PUUN MARKKINOILLE TULOA?

Kyllä
Ei
En osaa sanoa

Jos vastasitte kyllä, niin onko mielessänne keinoja, joilla yhteisomistusta voidaan edistää?

6. EDISTÄÄKÖ MIELESTÄNNE METSÄLÖKOON KASVATTAMINEN PUUN MARKKINOILLE TULOA?

Kyllä
Ei
En osaa sanoa

7. PIDÄTTEKÖ YLIPÄÄTÄÄN ONGELMANA SITÄ, JOS KOTIMAISEN PUUN SAATAVUUS HEIKKENEE SEURAAVAN KYMMENEN VUODEN KULUESSA?

Ei ongelmallista
Jonkin verran ongelmallista
Kohtalainen ongelma
Suuri ongelma
Erittäin suuri ongelma

Jos asia on ongelma, niin keille / mistä näkökulmasta se on ongelma?

Metsäsektorin tulevaisuus ja yhteiskunnan muutokset Suomessa

8. MITEN METSÄSEKTORI MUUTTUU SUOMESSA SEURAAVAN KYMMENEN VUODEN AIKANA?

Valitkaa kussakin kohdassa näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto 1-5:
Verrattuna nykyiseen
1= vähenee huomattavasti
2= vähenee jonkin verran
3= pysyy ennallaan
4= lisääntyy jonkin verran
5= lisääntyy huomattavasti

a) Massa- ja paperiteollisuuden tuotanto
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

b) Mekaanisen metsäteollisuuden tuotanto
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

c) Metsäteollisuustuotteiden jalostusarvo
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

d) Paperin kysyntä maailmassa
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

e) Sahatavaran kysyntä maailmassa
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

f) Metsäalan konsultointipalvelujen vienti Suomesta
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

g) Metsäkoneiden ja laitteiden vienti Suomesta
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

h) Bioenergiaan liittyvän teknologian vienti Suomesta
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

i) Puun käyttö bioenergiana
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

j) Kotimaisen puun käyttö teollisuudessa
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

k) Tuontipuun käyttö teollisuudessa
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

l) Puun tuotanto metsätalouden keskeisenä päämääränä
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

m) Puun tarjonta yksityismetsistä
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

n) Puun reaalihinta
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

o) Metsien puuston kasvu
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

p) Metsätalouden kannattavuus
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

q) Vuosittaiset hakkuumäärät
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

r) Metsänomistajien kiinnostus metsien talouskäyttöön
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

s) Metsänomistajien kiinnostus metsäasioihin yleensä
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

t) Kansalaisten yleinen kiinnostus metsäsektoriin
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

u) Poliittisten päättäjien kiinnostus metsäsektoriin
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

v) Metsien talouskäytön hyväksyttävyys
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

w) Metsä- ja luontomatkailu
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

x) Kiinnostus metsiin veden ja ilman laadun parantajina
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

y) Suojeltujen metsien pinta-ala
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

z) Ympäristönsuojelun painoarvo metsätaloudessa
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

aa) Metsätalouden työvoiman tarve
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

bb) Metsäteollisuuden työvoiman tarve
Vähenee huomattavasti 1 5 Lisääntyy huomattavasti

Muita olennaisia muutoksia:

9. MITEN MIELESTÄNNE YHTEISKUNTA MUUTTUU LÄHIMMÄN VUOSIKYMMENEN AIKANA (KESKEISET MUUTOSTRENDIT JA NIIDEN VAIKUTUKSET YHTEISKUNTAAN)?

10. KUINKA MAINITSEMANNE YHTEISKUNNAN MUUTOSTEN TULISI MIELESTÄNNE HEIJASTUA METSÄALAN KEHITTÄMISEEN SUOMESSA?

VASTAAJAN TIEDOT

Sukupuoli
Mies
Nainen

Syntymävuosi

Mikä on koulutuksenne?

Katson kuuluvani lähinnä seuraavaan ryhmään:
Metsänomistajat
Metsäkeskusten ja metsänhoitoyhdistysten henkilöstö
Teollisuus
Hallinto
Tutkimustoiminta
Kehitystoiminta
Konsultointi
Koulutus
Edunvalvonta
Yrittäjä
Kansalaisjärjestö

Työskentelen metsäalalla
Kyllä
En

Määritelkää oman asiantuntemuksenne erityispiirteitä: